В края на всяко занимание завършваме с мантрата Хари Ом Тат Сат. Понякога има питания какво значи този поздрав Хари Ом Тат Сат. Парамахамса Сатянанда обяснява:

“Hari Om Tat Sat. Om is the supreme, transcendental being. Hari is all-pervading, immanent reality. The supreme reality is not only transcendent, it is immanent as well. It is not only here, it is everywhere. So Hari represents immanent reality that is everywhere. Om represents the transcendental reality that is beyond attributes, beyond gunas, beyond name and form, beyond maya. Tat is ‘that’. Sat is ‘real’. That is real and this existence is real. We have to see the reality on both planes, the immanent as well as the transcendent. Therefore, I always say Hari Om Tat Sat.

Хари ом тат сат. Ом е върховното трансцедентално съществуване. Хари е всеобхватната, проявена реалност. Висшата същност не е само трансцедентална, но и проявена. Тя не е само тук, тя е на всякде. Така че Хари представлява проявената реалност, която е навсякъде. Ом представлява трансцеденталната реалност, която е отвъд качества, отвъд гуни, отвъд име и форма, отвъд мая. Тат е „онова“. Сат е „истина“. Онова е истина и това съществуване е истина. Трябва да видим реалността на два плана, проявения и трансцеденталния. Затова винаги казвам Хари ом тат сат.

The manifest reality, this world, is represented by the mantra ‘Hari’. ‘Om’ is the unmanifest reality, the unseen, invisible, uncreated aspect of the absolute. So, ‘Hari Om Tat Sat’ means ‘That is Truth’. That which I see with my eyes and that which is beyond my eyes are both the same, not different. The creator and the creation are not two. The creator has not created creation, but has manifested or transformed himself into creation.
All these truths are represented in the mantra ‘Hari Om Tat Sat’. When I say ‘Hari Om Tat Sat’, it reminds me that the seen and the unseen, are both one.

Проявената реалност, този свят се изобразява чрез мантрата „хари“. “Ом” е непроявената реалност, невидимата, изначалната форма на абсолюта. И така Хари ом тат сат, означава „Това е истина“. Това, което виждам с очите си и това, което е отвъд очите ми е едно и също, няма разлика. Създател и творението не са две неща. Творецът не е сътворил творението, а се е проявил или трансформирал в творение.

Всичко тези истини са представени в мантрата „Хари Ом Тат Сат“. Когато аз казвам „Хари Ом Тат Сат“, това ми напомня че видимото и невидимото са едно.

 

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.